MaldivesFanClub

เดอะ สแตนดาร์ด ฮูรุวาลี มัลดีฟส์ (The Standard Huruvalhi Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Diving with Manta Ray
 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts for Private Group Travel
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Domestic Flight Transfer
 • Maldives Resorts with Private Pool Villa
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Raa Atoll
ระยะทางจากสนามบิน km.
การเดินทาง Seaplane 45 นาที
จำนวนห้องพัก 115 วิลล่า

ประเภทห้องพัก

 • Lagoon Overwater Pool Villa
 • Ocean Overwater Pool Villa
 • 2 Bedroom Lagoon Overwater Pool Villa
 • Lagoon Beach Pool Villa
 • Ocean Beach Pool Villa
 • 2 Bedroom Lagoon Beach Pool Villa
 • 2 Bedroom Ocean Beach Pool Villa
 • The Standard Residence

โปรโมชั่นพิเศษ

Things to know

แพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามจำนวนคืนและตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่ามื้ออาหารตามที่ท่านเลือก
 • บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสัมภาระ ในการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศหรือเครื่องบินน้ำที่สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและเช็คอิน ณ รีสอร์ท
 • บริการอุปกรณ์กีฬาเทนนิส
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • Kid’s Club facilities and activities program
 • บริการจักรยานใช้ภายในรีสอร์ท
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นภายในวิลล่า
 • บริการอุปกรณ์กีฬา เรือพายคายัค (ยกเว้นแบบ Glass Kayak)
 • Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

พิเศษ สำหรับการเข้าพัก 4 คืนขึ้นไป

 • Complimentary Floating Breakfast
 • บริการถ่ายรูปฟรี 30 นาที จากทีมงาน
 • ฟรี...เลือกกิจกรรม 1 กิจกรรม 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
  • Sunset Cruise
  • Dolphin Cruise
  • Sunset Fishing
  • Guided Snorkeling

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share