MaldivesFanClub

ฮาร์ด ร็อค โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives, Crossroads)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resort for Honeymoon + Anniversary
 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with Bed & Breakfast Packages
 • Maldives Resorts with Private Pool Villa
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง South Male Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 11 km.
การเดินทาง Speedboat 15 นาที
จำนวนห้องพัก 178 Villas

ประเภทห้องพัก

 • Silver Sky Studio
 • Silver Beach Studio
 • Silver Family Suite (Duplex, 2br)
 • Gold Beach Villa
 • Platinum Overwater Villa
 • Platinum Overwater Pool Vill
 • Rock Royalty Overwater Pool Villa (2br)
 • Rock Star Villa

โปรโมชั่นพิเศษ

 

Things to know

แพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารตามแพ็คเกจที่ท่านเลือก
 • พิเศษ...กิจกรรมถ่ายภาพ 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท รับฟรีรูปขนาด 5x7 นิ้ว 1 รูป
 • ฟรี..กิจกรรม Snorkeling 101 (ขึ้นอยู่กับตารางกิจกรรม, สภาพอากาศและที่ว่าง) ต้องทำการจองล่วงหน้า
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น เรือคายัค
 • บริการจักรยาน
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • บริการชา-กาแฟในห้องพัก
 • บริการน้ำดื่มในห้องพัก
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share