สอบถาม

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives) ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

 

ข้อกำหนดรีสอร์ท ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives)

 • ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • Blackout Dates:    23 December – 08 January
 • เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Bungalow ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 • รีสอร์ทไม่อนุญาตให้ Chack Out ในวันที่   31 December  และ 01 January
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives) รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

ราคาแพ็คเกจทัวร์ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท คันดูมา มัลดีฟส์ (Holiday Inn Resort Kandooma Maldives) ไม่รวม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน
  ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

Bed & Breakfast      อาหารเช้า เท่านั้น
Half Board               อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
Full Board                อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
All Inclusive             อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   MaldivesFanClub

   Customer

   01/12/2020

   https://www.swanskates.com/tag/electric-roller-skates/

   MaldivesFanClub

   Customer

   27/11/2020

   https://www.nb-mgt.com/magnetic-rotor/

   MaldivesFanClub

   Customer

   26/11/2020

   https://www.lasertell.com/co2-laser-cutting-machine-price-in-india/

   MaldivesFanClub

   Customer

   25/11/2020

   https://www.cnapackaging.com/buy-tin-cans-wholesale/

   MaldivesFanClub

   Customer

   25/11/2020

   https://www.chinaeryu.com/canvas-makeup-zipper-pouches/

   MaldivesFanClub

   Customer

   23/11/2020

   https://www.ktc-cn.com/tag/22inch-led-tv/

   MaldivesFanClub

   Customer

   23/11/2020

   https://www.ydcapacitor.com/led-digital-active-power-meter/

   MaldivesFanClub

   Customer

   20/11/2020

   https://www.mycolorcosmetics.com/christmas-makeup-brush/

   MaldivesFanClub

   Customer

   19/11/2020

   https://www.rongtaifurnace.com/tag/high-frequency-induction-heater/

   MaldivesFanClub

   Customer

   18/11/2020

   https://www.brickmachineonline.com/qt8-15-block-machine/

   MaldivesFanClub

   Customer

   16/11/2020

   https://www.hanruiequipment.com/air-brush-compressor/

   MaldivesFanClub

   Customer

   14/11/2020

   https://www.supplyini.com/hex-head-nut-price/

   MaldivesFanClub

   Customer

   13/11/2020

   https://www.hbwarmhome.com/stainless-steel-induction-hob/

   MaldivesFanClub

   Customer

   13/11/2020

   https://www.alandsplastics.com/sex4099/

   MaldivesFanClub

   Customer

   12/11/2020

   https://www.dgdongwd.com/car-trim-customization/

   MaldivesFanClub

   Customer

   08/11/2020

   https://www.sandrotrade.com/kn95-mask-with-valve/

   MaldivesFanClub

   Customer

   08/11/2020

   https://www.wfsofiq.com/semi-automatic-pour-machine/

   MaldivesFanClub

   Customer

   05/11/2020

   https://www.sssfoodmachinery.com/sex2464/

   MaldivesFanClub

   Customer

   05/11/2020

   http://www.turnstiledoors.com/sex2291/

   MaldivesFanClub

   Customer

   03/11/2020

   https://www.supplygoo.com/electrical-pump-price/

   MaldivesFanClub

   Customer

   02/11/2020

   https://www.supplycnc.com/machine-made/

   MaldivesFanClub

   Customer

   31/10/2020

   http://www.czldfloor.com/tag/anti-slip-floor-for-bathroom/

   MaldivesFanClub

   Customer

   31/10/2020

   https://www.czdaqiantech.com/bldc-winding-machine/

   MaldivesFanClub

   Customer

   29/10/2020

   https://www.supplyini.com/lamp-part/

   MaldivesFanClub

   Customer

   28/10/2020

   https://www.hiisupply.com/home-storage/

   MaldivesFanClub

   Customer

   28/10/2020

   https://www.king-topone.com/most-accurate-pulse-oximeter-2018/

   แสดง 1 - 26 ของ 0 จากทั้งหมด

   เขียนรีวิว

   Ico_close Created with Sketch.

   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!