ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

฿23,400

สอบถาม

อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives) ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจ : GPMVANGG008-02
วันเดินทาง : 1 May – 31 October 2020

ฟรี…Excursion 2 ทริป + อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
ฟรี…Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

 

ข้อกำหนดรีสอร์ท อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives)

 • ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้
 • ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   

ราคาแพ็คเกจทัวร์ อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives) รวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหารหลัก
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอลล์ตามรายการกำหนด (การบริการเครื่องดื่มเป็นแก้ว ไม่รวมการบริการแบบทั้งขวด)
 • ฟรี…Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
 • ฟรี…กิจกรรมท่านละ 2 ทริปต่อการเข้าพัก (กิจกรรมที่ได้ขึ้นอยู่กับตารางที่จัดโดยรีสอร์ท จำนวนเรือและสภาพอากาศเท่านั้น หากไม่ได้เข้าร่วมหรือแจ้งยกเลิกโดยทางรีสอร์ท ไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆแทนได้ / กิจกรรมกำหนดผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 8 ท่าน)
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจทัวร์ อังกากา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Angaga Island Resort & Spa Maldives) ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศและค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าเครื่องดื่มแบบขวด น้ำผลไม้สด เครื่องดื่มสปิริต ไวน์และแชมเปญแบบพรีเมี่ยม กาแฟคาปูชิโน่และเอสเพรสโซ่
 • ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

 • Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
 • Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   MaldivesFanClub

   Customer

   22/03/2019

   Your wager is determined on the assumption that both the hands amongst gamers would turn into a tie. Sport progresses based on the spots selected by most people. Check out what is out with friends there.

   Your wager is determined on the assumption that both the hands amongst gamers would turn into a tie. Sport progresses based on the spots selected by most people. Check out what is out with friends there. http://Lunsvet.com/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2Fplay8oy
   แสดง 1 - 1 ของ 0 จากทั้งหมด
   Ico_close Created with Sketch.
   ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

   ฿23,400


   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!