ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

฿35,900

สอบถาม

อนันตรา เวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Anantara Veli Maldives Resort)

คำแนนรีวิว
ico_clock Created with Sketch.

Duration

ico_tour_type Created with Sketch.

Tour Type

Daily Tour

ico_adults_blue Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Group Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

แพ็คเกจ อนันตรา เวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Anantara Veli Maldives Resort) ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจ: GPMVANVL004-3
กำหนดการเดินทาง: 9 JANUARY – 23 DECEMBER 2021
มีโปรโมชั่นสำหรับการจองภายใน 30 November 2020

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

 

ข้อกำหนดรีสอร์ท อนันตรา เวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Anantara Veli Maldives Resort)

 • ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
 • Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.

ราคา Package อนันตรา เวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Anantara Veli Maldives Resort) รวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเรือเร็ว บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้าและค่าอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Fushi Café และ 73 Degree
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท (All Villas and Public Areas)
 • บริการสระว่ายน้ำและเตียงนอนอาบแดด
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Mask, Fins & Snorkel)
 • บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ Indoor Games & DVD Library
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (สกุลเงินหลัก)
 • บริการ Business Centre และ บริการห้องสมุดพร้อม Wi-Fi
 • บริการวอลเล่ย์บอล,แบดมินตัน และโต๊ะปิงปอง (Rackets, Shuttle Cup and balls are available)
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคา Package อนันตรา เวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Anantara Veli Maldives Resort) ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าอาหารกลางวัน / ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ / Dining by Design
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

 • Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
 • Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
View More

Itinerary

Included/Exclude

   รีวิว

   0/5
   คะแนนรีวิว
   จำนวนรีวิว 0 รีวิว
   ดีที่สุด
   0
   ดีมาก
   0
   ปานกลาง
   0
   แย่
   0
   คะแนนรีวิว
   0
   แสดง 1 - 0 ของ 0 จากทั้งหมด
   Ico_close Created with Sketch.
   ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นเพียง

   ฿35,900


   +

   +

   Organized by

   Maldivesfanclub Editor

   Member Since 2019

   รีสอร์ทใกล้เคียง

   Get Updates & More

   Thoughtful thoughts to your inbox

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!